ـ سلام آقا! کارگر نمی‌خواین؟
مرد بدون اینکه سرش را بلند کند, گفت: «کجا کار یاد گرفتی؟»
ـ آخه اگه بگم شما به من کار نمی‌دین!
ـ مگه کجا کار یاد گرفتی؟
پسر با دستپاچگی گفت: «من… من… توی زندان.»
مرد سرش را بلند کرد و نگاهی عمیق به پسر انداخت. چقدر این جوان آشنا بود. انگار او را جایی دیده بود.